Skip to content

Parkin odkrywa się ponownie w celu regulacji metabolizmu kwasów tłuszczowych poprzez znakowanie CD36 ad

4 tygodnie ago

453 words

Podobnie jak inne białka RING-box, Parkin może działać jako ligaza ubikwitynowa E3 do katalizowania, w kooperacji z enzymami aktywującymi E1 i enzymami sprzęgającymi E2, kowalencyjnego przyłączenia karboksylowych reszt glicynowych ubikwityny do wewnętrznej reszty lizyny substratów białkowych. (5). Parkin może łączyć substraty z łańcuchami ubikwityny polimeryzowanymi przez różne reszty lizyny składników ubikwityny, z łańcuchami połączonymi z K48, skierowanymi na substraty degradacji proteasomalnej, a łańcuchy powiązane z K63 działają jako sygnał nierozpuszczalny (5). Parkina może również pośredniczyć w monoubiquitination białka i siebie (6). Rodzinne mutacje w Parkinie działają w sposób powodujący utratę funkcji i upośledzają ubikwitynację substratu, chociaż kolejna ścieżka molekularna, która wytrąca degenerację neuronów, jest słabo zdefiniowana. W tym wydaniu JCI, Kim i in. zidentyfikowali nowy substrat ubikwitynacji za pośrednictwem Parkin, który zapewnia nowatorskie i złożone połączenie metabolizmu kwasów tłuszczowych (FA) z PD (7). Rycina Substraty zależnej od parkiny ubikwitynacji. Parkin zawiera domenę podobną do ubikwityny (Ubl) i domenę RING-box (RBR) składającą się z dwóch motywów palców RING oddzielonych domeną palca między palcami (IBR). Parkin współpracuje z enzymami aktywującymi E1 i enzymami koniugującymi E2, aby kowalencyjnie modyfikować substraty białkowe za pomocą ubikwityny, albo przez alternatywnie połączone łańcuchy poliubikwitynowe, albo przez monoukwitynację. Polubikwitynacja przez łańcuchy związane z K48 służy do ukierunkowania substratów na degradację proteasomów, podczas gdy polibuquitynacja i monoukwitynacja związana z K63 służą jako sygnały nierozpuszczalne. Szeroka gama substratów jest ubikwitynowana przez Parkin, często ukierunkowana na degradację (tj. PAEL-R, AIMP2 / p38, CDCrel-1 i cyklina E), podczas gdy inne są niezależne od degradacji (tj. Hsp70 i synphilin-1). Transporter lipidowy CD36 jest ostatnim substratem zidentyfikowanym dla Parkin i jest stabilizowany przez monoubiquitination (7), dostarczając nowy mechanizm regulacji wychwytu FA. Parkin znajduje nowy substrat Zidentyfikowano pewną liczbę substratów dla Parkin (Figura 1), w tym liczne białka zewnętrznej błony mitochondrialnej (5, 8). Jednak upośledzenie ich ubikwitynacji wymaga jeszcze połączenia molekularnego z PD. W badaniu Kim et al. (7) identyfikuje receptor wychwytu klasy B CD36 (znany również jako translokacja FA [FAT]) jako nowy substrat ubikwitynacji za pośrednictwem Parkin i proponuje potencjalnie szeroką funkcję Parkina w regulacji metabolizmu FA. CD36 jest białkiem transbłonowym złożonym z 472 aminokwasów, które wiąże się z wysokim powinowactwem z wieloma ligandami lipidowymi, w tym z długołańcuchowymi FA, anionowymi fosfolipidami i natywnymi lub zmodyfikowanymi lipoproteinami.
[przypisy: horoskop dzienny waga wp, dna moczanowa poradnik dla pacjenta, jakie jest dzisiaj ciśnienie atmosferyczne ]
[więcej w: usg żył kończyn dolnych cena, rudolf czerwononosy cda, spalacz tkanki tłuszczowej ]